Kārtība par personas datu apstrādi

SIA “Bātas avots” (turpmāk – Uzņēmums) veiktās personas datu apstrādes  kārtības (turpmāk – Kārtība) mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk – Datu subjekts) vispārīgu informāciju par personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt Datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, Uzņēmums ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Visi termini, kas tiek lietoti Kārtībā tiek tulkoti Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Uzņēmumam, lai izpildītu tās funkcijas un sniegtu pakalpojumus visefektīvākajā veidā, ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par Datu subjektiem un organizācijām.

 1. Pārzinis
  Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “Bātas avots”;
  Reģistrācijas Nr.52103061041;
  Adrese: Vaiņodes pils, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435;
  Tālrunis: +371 20288000, elektroniskā pasta adrese: lielbata@lielbata.lv.
 2. Personas datu iegūšana un apstrāde

Uzņēmums iegūst Datu subjekta datus no paša Datu subjekta, valsts iestādēm vai trešajām personām, ja tam ir tiesisks pamats. Uzņēmums Datu subjekta personas datus apstrādā papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski (sarunas ieraksts), vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi  veic Uzņēmuma darbinieki, kuri ir pilnvaroti to veikt, kā arī kāds no Uzņēmuma apstrādātājiem, ar ko Uzņēmumam ir noslēgts līgums.

Pārsvarā personas datu apstrāde notiek, lai Uzņēmums spētu realizēt kādu no normatīvajos aktos tai noteiktajiem pienākumiem vai tiesībām. Ja Uzņēmuma rīcībā nebūs nepieciešamo datu, tad Uzņēmums var sniegt Datu subjektam nepilnīgus vai nekvalitatīvus pakalpojumus, pilnībā nenodrošināt Datu subjekta tiesības vai uzlikt Datu subjektam nepamatotus pienākumus.

 1. Datu aizsardzības principi

Uzņēmums, veicot datu apstrādi, ievēro šādus principus:

 1. apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Uzņēmums veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 2. apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā;
 3. vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
 4. apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 5. apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 6. personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.

Datu subjekta sniegtie Personas dati netiek nodoti vai apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, bet ja tas tiks darīts, tad datu subjekti par to tiks informēti pirms datu apstrādes.

 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Uzņēmums apstrādā Datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt:

 1. tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai Uzņēmumsa varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus;
 2. līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar Datu subjektu;
 3. īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, organizējot publiskus pasākumus, filmēšanu un fotografēšanu to laikā, reklāmas rullīšu filmēšana par publiskajiem pasākumiem, u.c;
 4. pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, lai aizsargātu Datu subjektu pret trešo personu radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Tai skaitā, lai aizsargātu Datu subjekta vai citas Datu subjekta vitālas intereses, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos Uzņēmuma teritorijās tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanas veikšanu Datu subjekti tiek informēti ar atbilstošām informatīvajām zīmēm;
 5. atsevišķos gadījumos Datu subjekta datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu.

Uzņēmums var saglabāt Datu subjekta personas datus arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmanto pētniecības, vai statistiskiem mērķiem.

 1. Personas datu glabāšana

Personas datus Uzņēmums glabā normatīvajos aktos noteikto laika periodu vai līdz brīdim, kad sasniegts mērķis, kam dati ievākti.

Personas datus, ko Datu subjekts sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu, PUzņēmums glabā līdz brīdim, kad ir īstenots datu ievākšanas mērķis vai kad Datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

Uzņēmums var glabāt arī Datu subjektu personas datus līdz to pieprasījumam datus dzēst, bet ne vienmēr Uzņēmums spēs izpildīt Datu subjekta pieprasījumu dzēst datus. Uzņēmums, ciktāl datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, nav tiesīga dzēst Datu subjekta personas datus.

 1. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, Uzņēmums Datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc Uzņēmumam Datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, informatīvām zīmēm, ar audio paziņojumu vai mutiski, kāpēc Uzņēmumam ir nepieciešami Datu subjekta personas dati, un ko Uzņēmums darīs ar Datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.

Datu subjektam, iesniedzot Uzņēmumam iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesības:

 1. vērsties Uzņēmumā un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic Uzņēmums;
 2. pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Uzņēmums izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 3. atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja Datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir Datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;
 4. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjektam par to rodas šaubas;
 5. jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā Datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Uzņēmums izvērtēs Datu subjekta pieprasījumu un īstenos Datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz Datu subjekta iesniegumu Uzņēmums sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos Uzņēmums var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko Uzņēmums informēs Datu subjektu.

 1. Informācijas apmaiņa

Uzņēmums var Datu subjekta personas datus nodot citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā iespējams tos nodos tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm.

Personas dati var tik nodoti apstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura Uzņēmuma vārdā apstrādā personas datus), ja tas būs nepieciešams Uzņēmuma funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai.

Uzņēmums var nodot Datu subjekta personas datus trešajām personām, bet tikai, kad tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktos pienākumus, vai ja to atļauj tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.

 1. Personu datu aizsardzības speciālists

Uzņēmuma personas datu aizsardzības speciālista funkcijas pilda SIA “Bātas avots”; tālrunis: 20288000, elektroniskais pasts: lielbata@lielbata.lv.

Datu subjekti Uzņēmumā var vērsties visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi, ko veic Uzņēmums, un Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzēto tiesību īstenošanu.

 1. Cita informācija

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi Datu subjektiem jāsazinās ar Uzņēmumu, izmantojot 1.punktā noradīto kontaktinformāciju.

Šī Kārtība tiks publicēta Uzņēmuma tīmekļa vietnē www.lielbata.lv sadaļā Privātuma politika. Uzņēmumam ir tiesības veikt grozījumus Kārtībā, par to iepriekš neinformējot Datu subjektu, bet jaunāko Kārtības versiju publicējot norādītajā tīmekļa vietnē.